Latest update August 24th, 2019 10:06 PM

פרשת השבוע: בהר חוקותי

27 באייר תשע”ח    12 במאי 2018

פרשת בחוקותי פירוט של הברכות והקללות

מתנות כהונה

פרשת בחֻקֹתַי היא הפרשה העשירית והאחרונה בספר ויקרא. היא מתחילה בפרק כ”ופסוק ג’ ומסתיימת בסוף הספר, פרק כ”זפסוק ל”ד. בשנים שאינן מעוברות קוראים בדרך כלל את פרשת בחוקותי ביחד עם פרשת בהר.[1]

בשבת פרשת בחוקותי מסיימים את קריאת התורה של ספר ויקרא בקריאת “חזק חזק ונתחזק“. לרוב קוראים את הפרשה בשבת שלפני יום ירושלים.

על צדק חברתי בעולם תחרותי-פרשת בהר בחוקותי

בעולם שתי תפיסות חברתיות – כלכליות עיקריות:

  1. התפיסה הסוציאליסטית הרואה בכל הרכוש קופה ציבורית אחת, וכל נתיני המדינה מקבלים את צרכיהם במידה שווה. (בארץ נוסדו הקיבוצים לפי שיטה זו). לשיטה זו מעלות, הן בתחום החברתי והן בתחום הדתי. השיטה בונה חברה בה כולם שווים ואין בה עניים, חלשים או מסכנים. מצוות הצדקה המעולה ביותר היא להעניק לחלש מקום עבודה ופרנסה בכבוד (רמב”ם מתנות עניים י ז) וכך עושה שיטה זו. גם האמונה בבורא אחד שברא את כולם תומכת בשיטה המשווה את כולם.

משה ביגל -הרב המקומי – מיתר

    וחבר וועדת הכשרות של צהר

סיכום פרשת בהר בחוקותי: דיני השמיטה והיובל, ברכה וגם תוכחה

פרשת בהר-בחוקותי מורכבת למעשה משתי פרשיות נפרדות: בהר ובחוקותי. בשנים רבות קוראים את שתי הפרשות יחדיו.

נפתח בסיכום של פרשת בהר:

דיני שנת השמיטה

כאשר בני ישראל ייכנסו לארץ המובטחת יהיה עליהם לציין שני שנים מיוחדות: שמיטה ויובל. השנה השביעית מכונה שמיטה, ואילו לאחר 7 מחזורים של שבע שנים יש לציין את השנה ה-50 כשנת היובל.

בהר בחוקותי: על השגיאות הגדולות

התורה צפתה את הקשיים בקיום שנת השמיטה והכינה מראש את המענה: הברכה. ד”ר משה מאיר על פרשת בהר

 אלומות חיטה עם קוצר – ואן גוך – מוזיאון טולדו לאומנות 1888

צריך להודות: פרשת השמיטה התבררה כשגיאה. התורה מציעה מודל כלכלי רוחני, שיש לו יתרונות שונים ומיוחדים. שש שנים עובדים את האדמה, והשנה השביעית היא שנת שמיטה. במקביל לשמיטת הקרקעות, שמיטת הכספים והחובות. שמיטה המאפשרת לבעלי החוב להרים את הראש ופעם בשבע שנים להצטרף מחדש למשחק ולנסות לחיות חיים של כבוד. בשתי המערכות, צפתה התורה את הקשיים במנגנון שהיא חידשה

ד”ר  משה מאיר

אתר כיפה