Latest update August 24th, 2019 10:06 PM

פרשת השבוע: בראשית

כ”ז בתשרי תשע”ט  6 באוקטובר 2018

 פרשת בראשית בצלם אלוקים עשה את האדם

רגע לפני שאנחנו ממשיכים מספר בראשית הלאה, עיון בנקודת המוצא שלו – בריאת האדם בצלם אלוקים. במה, בעצם, דומה האדם לבוראו, ואיך המודעות לכל נקודות הדמיון יוצרת שמחה

 צלם אלוקים. זה הוא התואר שעיטרה בו התורה את האדם. התואר הנשגב ביותר שניתן להעלות על הדעת.

הרב חיים סבתו

אתר ליב”א

בראשית- האם המדע סותר את סיפור הבריאה?

בניגוד למה שנהוג לחשוב, קריאה ביקורתית של חומר מדעי וקריאת עומק של פרשנות חכמינו לסיפור הבריאה לא רק שלא מצביעה על סתירה בין השניים, אלא על חכמה עמוקה שהייתה ידועה לחכמינו

האם להבנתך המדע סותר את האמונה הדתית או דווקא תומך בה?

הרב אלדד יונה

אתר כיפה

בראשית נבראה המחלוקת | פרשת בראשית

על השאלה מדוע ביום הבריאה השני לא נאמר כי טוב ואילו על השלישי נאמר פעמיים כי טוב תהו ותוהים פרשנים ודרשנים רבים משחר מפעל הפרשנות המקראית ועד ימינו. אחד המעניינים שבהם נמצא בתשובתם של רבי חנינא ורבי טביומי המופיעה בלשון הזאת בבראשית רבה פרשה ד’:

ניר ברוידא

ראש רשת הישיבות החילוניות בבינ”ה –

 התנועה ליהדות חברתית.

פרשת בראשית

אדם בצלם אלוהים

פָּרָשַׁת בְּרֵאשִׁית היא פרשת השבוע הראשונה בספר בראשית ובתורה כולה. היא מתחילה בתחילת הספר ומסתיימת בפרק ו’ פסוק ח.

בפרשת בראשית מתוארת בריאת העולם, ואחריה קורות בני האדם עד המבול, שבו מחה אלוהים את בריאתו מפני האדמה. פרשת בראשית והפרשה שאחריה, פרשת נח, עוסקות בתולדות העולם והאנושות לפני תחילת האירועים שכוננו את עם ישראל.

אתר ויקיפדיה