Latest update August 24th, 2019 10:06 PM

פרשת השבוע: בשלח

11 בשבט תשע”ח  27 בינואר 2018

פרשת בשלח קריעת ים סוף

קריעת ים סוף, איור מ-1907

בני ישראל יוצאים ממצרים לכיוון מדבר סיןפרעה וצבאו רודפים אחריהם ומתקרבים אליהם סמוך לים סוף. בני ישראל המבוהלים צועקים אל משה שיציל אותם. אלוהים עונה לעם, באמצעות משה, תשובה חד משמעית: “דבר אל בני ישראל וייסעו”. משה נוטה את ידו והים נבקע, ובני ישראל עוברים בו. כשצבא מצרים נכנס אל הים ובני ישראל יוצאים ממנו, המים שבים למקומם והמצרים טובעים בים.

אתר ויקיפידיה

פרשת בשלח: הארות לשירת מרים והנשים

בספרות הראשונים מצויות פרשנויות ייחודיות, הנדרשות לשירת מרים והנשים כמכוונות למעלתן ולחשיבותן. ביאורים אלה מבטאים תפיסות מרתקות בנוגע לדמויות הנשים הספציפיות הנוגעות בדבר

שירת מרים והנשים (שמות טו, כ–כא) נדונה מהיבטים מגוונים, ובדברים הבאים נציג מבחר של הידרשויות בעלות מיוחדות מרובה המובאות על אודותיה בספרות הראשונים

ד”ר יעל לוין

אתר כיפה

מה בין שירת נשים לשחרור עבדים?

פרשת השבוע, פרשת “בשלח”, היא פרשה שאנו קוראים לקראת ט”ו בשבט, וכינוייה בחלק מקהילות ישראל “שבת שירה”. ואכן, שני נושאים חוזרים שוב ושוב בפרשה שלנו: מים ושירה.

הנושא שבמרכז הפרשה – “קריעת ים סוף” הוא אולי השיא של סיפור יציאת מצרים, ושל המקרא כולו.

ערן ברוך

מנכ”ל בינ”ה – התנועה ליהדות חברתית.

אל ההתנסות – פרשת בשלח

הניסיון במרה מנחית את עם ישראל מהגבהים של שירת הים אל השגרה היבשה, שבה החוק והמשפט הם ששולטים. בכך מתחיל תהליך הגמילה של העם מניסים

פרשת בשלח היא קרקע פורייה להרהור במעורבות הא–ל במהלך החיים האנושיים ובהשלכות החינוכיות שלה.

פרופ’ ידידיה שטרן