Latest update December 12th, 2017 11:15 PM

פרשת השבוע: ויגש

כ”א כסלו תשע”ח  9 בספטמבר 2017

שמות בני לוי

גרשון קהת ומררי? ומה הקשר בין מררי למרים הנביאה? יעל לוין במדרש שמות לפרשת ויגש

בני ישראל שירדו מצרימה נמנו בשמותיהם בפרשת ויגש, ומכללן בני לוי; גרשון, קהת ומררי (בראשית מו, יא), שהיו גם אחיה של יוכבד. אישים אלה מוזכרים יחדיו בתור בני לוי גם בספר שמות (ו, טז), בספר במדבר (ג, יז) ובדברי הימים א’ (ה, כז; ו, א; כג, ו).

ד”ר יעל לוין

חברי הכנסת של הבית היהודי – תלמדו מיוסף מיוסף |

יוסף בתפקידו במצרים. מתוך ויקיפדיה

מאת :  הממשלה שלנו מרוחקת מהעם, מדיניות המונעת מאידאולוגיה הגורסת שלממשלה אין תפקיד בהתערבות בכלכלה וכי כוחות השוק כבר יעשו את שלהם. עיון בפרשת השבוע שלנו מלמד שוב עד כמה רחוקה עמדה זאת מהאידאולוגיות המקראיות

ניר ברוידא

אלהים ואדם בסיפור יוסף

בלי התגלות. יוסף פותר את חלומות פרעה. ציור מאת פטר פון קורנליוס, 1816-1817

סיפור יוסף חורג מרוב ספר בראשית בארכו, בתכנו ובמסריו המרכזיים • מה ניתן להסיק מכך על אפיה של הפרשה, ומה המסרים העולים ממנה? 

שלושה ההבדלים הניכרים ביותר בין סיפור יוסף ובין שאר סיפורי ספר בראשית הם: א. אורכו; ב. מקום האלהים בסיפור; ג. עיצוב האדם.

יונתן כהן

יוסף ואחיו במצרים

האחים מגנים על בנימין

הפרשה הקודמת הסתיימה בדרישתו של יוסף להחזיק אצלו את בנימין, אחרי שהואשם בגניבת גביע הכסף של יוסף. יהודה הציע שהאחים כולם יישארו במצרים כעבדיו של יוסף, אך יוסף מוכן לאפשר לשאר האחים לחזור לארץ כנען ולהשאיר אצלו רק את בנימין