Latest update August 24th, 2019 10:06 PM

פרשת השבוע: ויגש

חברי הכנסת של הבית היהודי – תלמדו מיוסף

הממשלה שלנו מרוחקת מהעם, מדיניות המונעת מאידאולוגיה הגורסת שלממשלה אין תפקיד בהתערבות בכלכלה וכי כוחות השוק כבר יעשו את שלהם. עיון בפרשת השבוע שלנו מלמד שוב עד כמה רחוקה עמדה זאת מהאידאולוגיות המקראיות

ניר ברוידא

אתר בינה

אלהים ואדם בסיפור יוסף

סיפור יוסף חורג מרוב ספר בראשית בארכו, בתכנו ובמסריו המרכזיים • מה ניתן להסיק מכך על אפיה של הפרשה, ומה המסרים העולים ממנה?

 סיפור יוסף חורג מרוב ספר בראשית בארכו, בתכנו ובמסריו המרכזיים • מה ניתן להסיק מכך על אפיה של הפרשה, ומה המסרים העולים ממנה?

יונתן כהן

אתר מידה

פרשת ויגש

הפרשה הקודמת הסתיימה בדרישתו של יוסף להחזיק אצלו את בנימין, אחרי שהואשם בגניבת גביע הכסף של יוסף. יהודה הציע שהאחים כולם יישארו במצרים כעבדיו של יוסף, אך יוסף מוכן לאפשר לשאר האחים לחזור לארץ כנען ולהשאיר אצלו רק את בנימין.

קשר של שתיקה: התמודדות האחים עם מכירתו של יוסף

 באופן מפתיע יוסף הצטרף לקשר השתיקה של האחים סביב סיפור מכירתו למצרים ולא חשף את הפרשה בפני יעקב. אברהם סופר מסביר על ההבדל הגדול שבין המניעים של יוסף לעומת אלה

בפרשתנו מגיעה לנקודת שיא פרשת מכירת יוסף כאשר יוסף מתגלה בפני אחיו, לאחר שבא איתם בעלילות דברים

עו”ד אברהם סופר

אתר כיפה