Latest update August 24th, 2019 10:06 PM

פרשת השבוע: חיי שרה

כ”ב חשון תשע”ח   11 בנובמבר 2017

מות שרה ומציאת שידוך ליצחק

ציון קברה של שרה אמנו במערת המכפלה

הפרשה נפתחת בתיאור מותה של שרה אשת אברהם. אברהם סופד לה ומבקש לקבור אותה בחברון ולשם כך הוא רוכש, בכסף מלא מאת עפרון החיתי, את מערת המכפלה. הדין ודברים עם עפרון ובני חת אודות הרכישה מתוארת בהרחבה בחלקה הראשון של הפרשה.

אתר ויקיפידיה

הסודות שבסיפור רבקה ואליעזר

סיפורו של עבד אברהם המחפש אשה ליצחק כה חריג בנוף המקראי. מה מסתתר מאחוריו

הפערים העלילתיים, הכפילויות והחזרות בחלק העלילתי של התורה – בעיקר בחומש בראשית ובתחילת חומש שמות – זכו להתייחסות מדוקדקת כבר בידי חז”ל והמפרשים. ההבדלים הסגנוניים למיניהם, לעומת זאת, העסיקו אותם רק לעתים נדירות. המחקר המודרני הוא שהעלה על נס, במיוחד בראשיתו, את אבן הבחן הסגנונית והלשונית כאלמנט מרכזי להפרדה בין טקסטים, שעל פי המשוער היו שייכים בעבר לקבצים שונים ושולבו יחד אל הטקסט של התורה שלפנינו.

 

אלון ברנד

אתר מידה

אישה תמימה עם לב שבור | פרשת ‘חיי שרה’

אחרי מאה עשרים ושבע שנות חיים, שרה אימנו מתה. למרבה האירוניה, הפרשה המכונה במסורת היהודית ׳חיי שרה׳ אינה עוסקת בחייה של שרה כלל. חלקה הראשון עוסק במותה ובקבורתה, חלקה השני בהיכרותם של יצחק ורבקה, והשלישי במותם של אברהם וישמעאל

ירין רבן 

אתר בינ”ה

פרשת חיי שרה: חברון וירושלים כארושין ונישואין

נראה שיש בחברון משהו שהוא קדום להתגלות של ירושלים. האם יכול להיות שחברון חשובה יותר? מה היחס בינה לבין ירושלים?

בחברון מלך דוד בראשית מלכותו, ורק לאחר מכן עלה לירושלים ומלך על כל ישראל, ונמצא שיש משהו בחברון שהוא בסיס ויסוד למלכות ישראל. לחברון דווקא הגיע כלב בן יפונה בכדי להיוושע מעצת המרגלים שמאסו בארץ חמדה, ונמצא שיש משהו בחברון שמקיף את כל מהותה של הארץ וקדושתה, ונותן לנו את הכח להתמודד עם המרגלים שבכל דור ודור.

הרב יאיר פרנק

הרב של ישוב עמונה