Latest update June 17th, 2019 10:14 PM

פרשת השבוע: חיי שרה

 

כ”ה חשון תשע”ט    1 נובמבר 2018

 

פרשת חיי שרה: הסודות שבסיפור רבקה ואליעזר

סיפורו של עבד אברהם המחפש אשה ליצחק כה חריג בנוף המקראי. מה מסתתר מאחוריו?

הפערים העלילתיים, הכפילויות והחזרות בחלק העלילתי של התורה – בעיקר בחומש בראשית ובתחילת חומש שמות – זכו להתייחסות מדוקדקת כבר בידי חז”ל והמפרשים. ההבדלים הסגנוניים למיניהם, לעומת זאת, העסיקו אותם רק לעתים נדירות. 

אלון ברנד
אתר מידה |

מי הקורבן בעקדת יצחק? פרשת חיי שרה

 מדוע פרשת העקדה היא כל כך משמעותית? הרי בסופו של דבר לא קרה כלום? הרי בסוף לא הוקרב שום קורבן מלבד האייל

אחת השאלות הגדולות שעולות על פרשיית העקדה, מדוע היא כל כך משמעותית? הרי בסופו של דבר לא קרה כלום? אמנם היה ניסיון לאברהם לראות האם הוא מוכן לשחוט את בנו, ואכן הוא עמד בכך בגבורה, אך שום קורבן לא הוקרב ממש חוץ מאיל

הרב הלל מרצבך

אתר כיפה

פרשת חיי שרה מות שרה והשידוך

מות שרה

הפרשה נפתחת בתיאור מותה של שרה אשת אברהם. אברהם סופד לה ומבקש לקבור אותה בחברון ולשם כך הוא רוכש, בכסף מלא מאת עפרון החיתי, את מערת המכפלה. הדין ודברים עם עפרון ובני חת אודות הרכישה מתוארת בהרחבה בחלקה הראשון של הפרשה.

מציאת שידוך ליצחק

עיקר הפרשה הוא תיאור שליחותו של עבד אברהם זהו אליעזרבידי אברהם למצוא אישה ליצחק. אברהם מתנגד לכך שיצחק יקח אישה מבנות כנען, ולכן הוא שולח את עבדו אל משפחתו שבארם נהריים.