Latest update August 24th, 2019 10:06 PM

פרשת השבוע: מצורע

ו באייר תשע”ח   21 באפריל 2018

פרשת ״תזריע-מצורע״: הסרת ערלת לבבנו ›

הפרשה הכפולה “תזריע-מצורע” שאנחנו קוראים השבוע עוסקת כמעט כולה בגוף האדם במצבים חריגים – היולדת וטומאתה, נגע הצרעת וכדומה. פסוק אחד בלבד, פסוק קצר וצנוע, מוקדש למצווה אחת שהיא שכיחה ביותר אצלנו הקשור לגוף האדם: הַמִּילָה. בקטע העוסק באישה שילדה בן כתוב: ״וּבַיּוֹם הַשְּׁמִינִי יִמּוֹל בְּשַׂר עָרְלָתוֹ״ (ויק׳ יב, ג).

הרב פרץ רודמן

על טומאה וטוהרה והאנשים שביניהן

שתי הפרשות שלפנינו: פרשת תזריע ופרשת מצורע, שבמרבית השנים מאוחדות לכדי קריאה אחת, אינה מספרת לקוראיה סיפור במובן הקלאסי של המילה, בדומה לרובו של חומש ויקרא. תחת זאת, היא מהווה מעין מערכת הוראות להתנהלות תקינה במצבים שונים של טומאה – “זאת תהיה תורת המצורע”: טומאת יולדת, טומאת מצורע, טומאת בית שכתליו נגועים, טומאת זב, טומאת זרע וטומאת נידה.

לירון בירן-ניסנהולץ

 מרכזת את תחום התרבות היהודית במחלקת חינוך ומורה בישיבה החילונית של בינ”ה

תזריע-מצורע: וכי כהן מרפא?

צמד הפרשות שאליהן הגענו בסדר הקריאה מרבות לעסוק בהיבטים רבים ומגוונים של טומאות האדם, הקשורות במערכת ההולדה ואברי-המין, אך יותר מכולם האריכה התורה בדיני-הצרעת. התורה מקדישה להם למעלה ממאתיים פסוקים המתארים כמעט כל אספקט אפשרי. אבל מה מיוחד כל כך בצרעת

אלון ברנד

אתר מידה