Latest update August 24th, 2019 10:06 PM

פרשת השבוע: עקב

כג באב תשע”ח  ה 4 באוגוסט 2018

פרשת  עקב חרם מן התורה

מצוות החרם מעוררת שאלות היסטוריות ומוסריות רבות. האם קיימו בני ישראל את מצוות החרם? מהי תכלית המצווה? ומדוע בימי דוד ושלמה זנחו את הציווי הנוקשה?

מצוות החרם מעוררת שאלות היסטוריות ומוסריות רבות • האם קיימו בני ישראל את מצוות החרם? מהי תכלית המצווה? ומדוע בימי דוד ושלמה זנחו את הציווי הנוקשה?

ד”ר יונתן כהן

אתר מידה

פרשת עקב: על העול

בפרשתנו מופיעה פרשת ‘והיה אם שמוע’, היא הפרשה שבחרו חכמים לפרשה השנייה של ‘קריאת שמע’. בפרשה הקודמת – פרשת ואתחנן – הופיעה הפרשה אותה בחרו חכמים לפרשה הראשונה של ‘קריאת שמע’, היא הקרויה בפיהם ‘שמע’. על הסדר של הפרשות אומרת המשנה:

ד”ר משה מאיר

אתר כיפה

פרשת עקב והיה אם שמוע

בפרשה ממשיך משה רבנו בנאום שנשא לבני ישראל לפני מותו. לקראת פירוט המצוות שיהיה בפרשות הבאות, הוא עוסק בפרשה זו בנושאים עקרוניים ורוחניים שהם בבחינת מבוא למצוות:

אתר ויקיפידיה