Latest update August 18th, 2019 12:41 PM

פרשת השבוע: פרשת בחוקותי

כ”ד אייר תשע”ז   20 במאי 2017

פרשת בחוקותי נושאים בפרשה

פרשת בחֻקֹתַי היא הפרשה העשירית והאחרונה בספר ויקרא. היא מתחילה בפרק כ”ופסוק ג’ ומסתיימת בסוף הספר, פרק כ”זפסוק ל”ד. בשנים שאינן מעוברות קוראים בדרך כלל את פרשת בחוקותי ביחד עם פרשת בהר.

ויקיפדיה

סיכום פרשת בהר בחוקותי: דיני השמיטה והיובל, ברכה וגם תוכחה

פרשת בהר-בחוקותי מורכבת למעשה משתי פרשיות נפרדות: בהר ובחוקותי. בשנים  רבות קוראים את שתי הפרשות יחדיו.

חב”ד

הפטרת כיפה בהר בחוקותי

 למילה “ארץ” ישנם בתנ”ך ארבע משמעויות שונות. דוד נתיב בעקבות הקשר המיוחד בין אדם לאדמה

פרשות בהר- בחוקותי חותמות את ספר ויקרא. במרכזה של החתימה ניצבת פרשת הברכה והקללה הכוללת את הברית בין ה לישראל, ומציבה את קיום מצוות התורה כתנאי למצבם האיתן בארץ. ההפטרה, הלקוחה מספר ירמיהו, מתארת את מימושה של הברית בימי ירמיהו.

דוד נתיב

מרצה לתנ”ך במכללת הרצוג- גוש עציון

פרשת בהר בחוקותי – אלא כדי שיהיו פנויים בתורה ובחכמתה

פרשות בהר-בחוקותי עוסקות במספר עניינים כלכליים. ביניהם: שמיטה, יובל, שדה אחוזה, ריבית וערכין.
בין פרשיות אלו, בחרה התורה להכניס את פרשת “בחוקותי” -“אם בחוקותי תלכו”- פרשיית הברכות-“ונתתי גשמיכם בעיתם…” והקללות- “ואכלתם בשר בניכם…”

צביקה קופל

פרשת בהר וענין שמיטה להר סיני

שלט בבית פרטי בירושלים המצהיר שכל תוצרת הגינה הפקר בשל שנת שמיטה

פרשת בְּהַר (או בְּהַר סִינַי) היא פרשת השבוע התשיעית בספר ויקרא. היא מתחילה בפרק כהפסוק א ומסתיימת בפרק כופסוק ב.

ויקיפידיה