Latest update August 24th, 2019 10:06 PM

פרשת השבוע: פרשת חקת

א’ תמוז תשע”ז   1 יולי 2017

מצוות פרה אדומה והלכות טומאת מת

הפרשה נפתחת בסוגיה הלכתית ארוכה בעניין מצוות פרה אדומה והלכות טומאת מת. לאחר מכן מתחילה הפרשה לתאר את קורות בני ישראל במדבר סיני בשנת הארבעים ליציאת מצרים

אתר ויקיפידיה

לא תתעב אדומי כי אחיך הוא

כמו בסיפור העימות בין יפתח למלך בני עמון בספר שופטים, בו מובעת הדעה שראוי לכל עם להסתפק במה שהעניק לו אלוהיו ולא ללטוש עיניים לנחלתם של עמים ואלים אחרים, גם כאן מודגשת נכונותם של בני ישראל לנקוט דרכי שלום מול עקשנות המקומיים

אריאל סרי-לוי

פרשת חוקת – אכלת פלפל שתה מיץ

הטור שלי השבוע יתחיל עם עניין אחד פעוט לחלוטין, שהוא בעצם עניין חשוב ומהותי מאין כמותו. האם יכול להיות שעניין קטן ממש, כמעט חסר משמעות בנסיבות מסוימות,  יוכל להיות בעל משמעות קיומית עצומה בנסיבות אחרות?

תחשבו על זה רגע, משום שבינתיים אני רוצה לספר לכם משהו אחר.

מאת לי פלא זינגר

פער הדורות לפרשת חוקת

הייתכן שמשה רבינו חטא בחוסר אמונה?! כך לכאורה יוצא מן הפסוק “יען לא האמנתם בי להקדישני”! השפת אמת מבאר כי משה ואהרון לא חטאו, אלא פשוט לא התאימו להנהגת הדור החדש, דור הנכנסים לארץ. חוסר ההתאמה הזה בא לידי ביטוי בכמה נקודות, ואת כולן מבאר ומסביר השפת אמת

שלומי רוזנברג

אתר כיפה