Latest update August 18th, 2019 12:41 PM

פרשת השבוע: פרשת יתרו

האם באמת אין לו גוף?

נאמן לתיאור המקראי? בריאת האדם ע”פ דה-וינצי. צילום מהקאפלה הסיסטנית:

מוסכם על כל הפרשנים וההוגים הקלאסיים שהמקרא אוסר לעשות פסל של ה’, שהרי אין לו דמות ממשית • עיון בפסוקים מניב שלל ראיות הפוכות בתכלית

ד”ר יונתן כהן

אתר מידה

פרשת יתרו ומעמד הר סיני

יתרו מגיע עם ציפורה וילדיה לפגוש את משה ובני ישראל, ומציע למשה לשים שופטים שיפחיתו ממנו את נטל ההנהגה.

יתרו חותן משה מגיע אל מחנה בני ישראל עם ציפורה אשת משה וילדיה, גרשם ואליעזר. משה מקבל אותו ומספר לו על הנסים שנעשו ביציאת מצרים, ויתרו בתגובה מהלל ומשבח את האלוהים.

פרשת יתרו על ראיית האחר

סיפור פגישת יתרו ומשה, הוא סיפור פגישה בין אנשים שונים. סיפור בו המפגש שהוליד חיבוק וגם עימות מראה משהו על מפגשים עם אנשים

ישבתי לכתוב על פרשת יתרו, ולפתע הגיעה אלי הידיעה בדבר פטירתו של חיים גורי. כדרכה של תורה – בעולמי – החלו הפסוקים לומר שירה, לומר לי דבר על גלי הרגש שגאו בי. אני כותב על הפגישה בין יתרו למשה, ומתוכה על פגישה בין אדם לאדם – באשר הם

ד”ד משה מאיר

אתר כיפה

סיכום פרשת יתרו: יתרו מגיע לבקר

יתרו מגיע אל המדבר

יתרו, חותנו של משה, שומע על הניסים שחולל האלוקים לבני-ישראל ביציאת מצרים. הוא לוקח עמו את ציפורה אשת משה ואת שני בניהם גרשום (שאביו העניק לו את שמו כי “גר הייתי בארץ נכריה”) ואליעזר (“כי אלוקי אבי בעזרי”, ויוצא אל המדבר שם משה מקבל את פניו ומספר לו בפרוטרוט את כל הקורות אותם.

אתר חב”ד