Latest update August 24th, 2019 10:06 PM

פרשת השבוע: פרשת כי תצא

י”א באלול תשע”ז  2 בספטמבר 2017

מצוות “השבת אבדה”- הלכה למעשה

לא תראה את שור אחיך או את שיו נידחים, והתעלמת מהם, השב תשיבם לאחיך; ואם לא קרוב אחיך אליך, ולא ידעתו, ואספתו אל תוך ביתך, והיה עמך עד דרוש אחיך אותו, והשבות לו; וכן תעשה לחמורו, וכן תעשה לשמלתו, וכן תעשה לכל אבידת אחיך אשר תאבד ממנו ומצאתה, לא תוכל להתעלם…” (דברים כ”ב:3-1).

הרב שרגא סימונס

אש התורה

אוסף של מצוות צדק חברתי

איסור על ריבית, דיני לקיחת משכון איסור הלנת שכר מתנות עניים ודרישה להתנהג ביושר בעסקים: פרשת השבוע מכילה את מספר המצוות הכלכליות והחברתיות הגדול ביותר בתורה

לפי מוני המצוות, פרשת השבוע, “כי תצא”, היא הפרשה שבה יש את מספר המצוות הרב ביותר מבין כל פרשיות התורה

טרנס קלינגמן

יראת אלוהים

חטאו של עמלק המופיע בפרשתנו לא היה היציאה למלחמה נגד ישראל, כי אם הפרת “אמנת ז’נבה” של זמנם, או במילים אחרות: יראת אלוהים.

חטאו של עמלק לא היה היציאה למלחמה נגד ישראל, כי אם הפרת “אמנת ז’נבה” של זמנם, או במילים אחרות: “יראת אלהים” • סיפורים נוספים במקרא מוכיחים כי הביטוי “יראת אלהים” משמש כקוד אוניברסלי, יראת חטא כללית שמחייבת את האנושות כולה

ד”ר יונתן כהן

אתר מידה

לא תוכל להתעלם

פרשת “כי תצא” גדושה במצוות ממגוון תחומי החיים, בהם דיני מלחמה, עזרה הדדית, נדרים, גירושים, שילוח הקן, היחס לגר, ליתום ולאלמנה ומשפט צדק. בנוסף היא מנסה להבנות את הזיכרון הקולקטיבי של העם דרך סיפורה של מרים הנביאה ולקח נגע הצרעת שלקתה בו על לשון הרע ודרך האופן בו נהגו העמים השונים כלפי עם העבדים המשוטט במדבר.

שרית איציק-שפירא

מנהלת אגף תוכניות והשתלמויות בבינ״ה.