Latest update August 24th, 2019 10:06 PM

פרשת השבוע: פרשת ניצבים

כ”ה באלול תשע”ז    16 בספטמבר 2017

פרשת ניצבים-וילך

ספר התורה שאנו קוראים בו, מוזכר לראשונה בפרשתינו! ויכתוב משה את התורה …ויתנה אל הכהנים בני לוי. בהמשך לאחר שמשה רבנו מסיים לכתוב את כל דברי התורה, מצווה משה את הלווים  להניח את ספר התורה ליד לוחות הברית, ומסיים : הקהילו אלי את כל… ומשה דיבר אל כל קהל ישראל את שירת האזינו.

מאת אלכס לוין

מעובד על פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש

מוגש ע”י צעירי חב”ד בחיפה 

חזרה בתשובה – לא לקפוץ מעל הפופיק

הציווי “לא בשמים היא” קורא לנו לבחור בקפידה את המצוות אותן אנחנו ממלאים. מצד אחד, עלינו לבחור מצוות שנוכל לעמוד בהן, כי אם נכוון גבוה מדי אנחנו עלולים לפספס ולהתייאש. מצד שני, אם נכוון נמוך מדי זה עלול להוביל לרף מוסרי נמוך

שלומית נאור,

ראש רשת בתי המדרש בישראל

פָּרָשַׁת נִצָּבִים היא פרשת השבוע השמינית בספר דברים.

פרשת ניצבים נקראת תמיד בשבת שלפני ראש השנה. הפרשה פותחת את סדרת ארבע הפרשות האחרונות שבתורה – ניצבים, וילךהאזינווזאת הברכה – שהן גם ארבע הפרשות הקצרות ביותר בתורה. בשנים שבהן אין שבת בין יום הכיפורים ובין סוכות קוראים ביחד איתה את פרשת וילך.

אתר ויקיפידיה

דבר תורה לפרשת ניצבים-וילך

אתם ניצבים היום כולכם לפני ה’ אלוקיכם… לעוברך בברית ה’ אלוקיך ובאלתו אשר ה’ אלוקיך כורת עימך היום”. ומופיע בספרים הקדושים שכל מקום שכתוב ‘היום’ הכוונה היא ליום ראש השנה, “היום הרת עולם”. וכפי שאנו גם מכירים את התפילה הנאמרת בסוף חזרת הש”ץ של מוסף שמדגישה את המילה ‘היום’, ‘היום תאמצנו, היום תגדלנו וכו

הרב גור גלון,

ראש ישיבת ההסדר הר ברכה.