Latest update August 24th, 2019 10:06 PM

פרשת השבוע: ראה

ל’ באב תשע”ח   11 באוגוסט 2018

פרשת ראה: פתוח תפתח

על הכפילות במצוות צדקה ועל פרשנות מקורית לדברי חז”ל שהצריכו את האדם להיכנס “שיעור שני פתחים” לבית הכנסת ואז להתפלל

הרב כרמיאל  כהן

אתר כיפה

הברכה והקללה | פרשת ‘ראה’

שכר ועונש הוא אולי הנושא המרתק והשנוי במחלוקת ביותר בעולם האמונה היהודי, והמונותאיסטי בכלל. פרשת ‘ראה’, העוסקת בהבטחות ודרישות האל כלפי בני ישראל לקראת כיבוש הארץ המובטחת, נפתחת בפסוק שמציג עמדה לכאורה חד משמעית וחד מימדית:

ערן ברוך

מכ”ל בינ”ה התנועה ליהדות חברתית

פרשת ראה: ייחודו של ספר דברים

המקרא לא מציין מתי נוצרו הספרים ומה סדרם הכרונולוגי. מבחינה זו ספר דברים ייחודי בשל יסודות מסויימים, המאפשרים למקמו על ציר הזמן.

קביעת זמנם וסדרם של רוב ספרי המקרא קשה מאד • המקרא לא מציין את סדרם הכרונולוגי של הספרים וסדרם בספר התנ”ך אינו משקף בהכרח את סדר יצירתם • מבחינה זו ספר דברים ייחודי, בשל יסודות מסויימים המאפשרים למקמו על ציר הזמ

ד”ר יונתן כהן

אתר מידה

פרשת ראה פרוט המצוות

שחזור של בית המקדש המופיע במוזיאון מגדל דוד

הפרשה עוסקת בפירוט המצוות שיחייבו את עם ישראל אחרי הכניסה לארץ. אחרי פתיחה קצרה על האפשרות שניתנה לעם ישראל לבחור בין ברכה (קיום המצוות) וקללה (אי קיומן), מתחילה התורה בסקירת המצוות, סקירה שתימשך גם בפרשות הבאות:

אתר ויקיפידיה