Latest update August 13th, 2018 9:20 PM

פרשת השבוע


ב29 באוקטובר 2016, כ”ז תשרי תשע”ז התחלנו את המחזור הראשון של
פרשת השבוע עם פרשת “בראשית”.
בכל שבוע נפרסם פרשה חדשה של אותו השבוע.

הכותבים יכולים להביע גישה מסורתית, אורטודוכסית, קונסרבטיבית, רפורמית או חילונית או יכולים להסביר את דעתם ופירושם האישית על הפרשה ואיך זה מתיחס לעולם של היום ולהביא גישות חדשניות לפרשת השבוע.

 הכתבה יכולה להכיל תמונות, גרפיקה, ו 500-700 מילים. .האתר הוא ללא רווחים ואינו מקבל פירסומות
.(Mabatusa.com)  מפעל פרשת השבוע מוגש ע”י אתר מבט יו.אס.אי

לקשר ולשלוח כתבות- [email protected]

המו”ל והעורך הראשי אמנון פארי

לשנת תשע”ז הפרשות הבאות:

חודש תשרי

בראשית

 חודש חשון

נח , לך לך , וירא , חיי שרה

 חודש כסלו

תולדותויצאוישלחוישב

חודש טבת

מיקץ , ויגש , ויחי , שמות

חודש שבט

וארא , בא , בשלחיתרומשפטים

חודש אדר

תרומהתצווהכי תשאויקהל-פקודי

 חודש ניסן

 ויקראצושמיני

חודש אייר

תזריע-מצורעאחרי מותאמור, בהר בחוקותי

חודש סיוון

במדבר , נשאבהעלתךשלחקורח

חודש תמוז

חקתבלקפנחסמטותדברים

חודש אב

ואתחנןעקבראהשופטים

חודש אלול

כי תשאכי תבואניצביםהאזינו

לשנת תשע”ח הפרשות הבאות:

חודש תשרי

בראשית

 

חודש חשוון

נחלך לךויראחיי שרה

חודש כסלו

תולדותויצאוישלח

 

חודש טבת

ויגש

 

ויחי

שמות

וירא

בא

בשלח

 יתרו

משפטים

תרומה

כי תשא

ויקהל

פקודי

 ויקרא

צו

שמיני

מצורע

אחרי מות קדושים

אמור

פרשת בהר חוקותי

 

במדבר

נשא

בהעלותך

שלח לך

קרח

חקת

בלק

פנחס

מטות

דברים

ואתחנן

פרשת עקב

ראה

<הקישו על שם הפרשה כדי לקרוא את כל הפרשה>