Latest update August 24th, 2019 10:06 PM

פרשת השבוע: האזינו

מקורה של השירה בעם ישראל

מדוע הקב”ה אומר למשה לפני מותו שהעם יחטא ויזנה אחרי אלוהי ניכר? מה המסר שעובר לעם ישראל בשירה, ומדוע יש צורך בשירת האזינו אשר תוכנה כבר נאמר במקומות אחרים?

שירת האזינו הינה שירה מפורסמת ובחלק מקהילות ישראל נלמדת היא בעל פה ע”י התלמידים בצעירותם. סמך מצאו לכך מהכתוב “וְעַתָּה כִּתְבוּ לָכֶם אֶת הַשִּׁירָה הַזֹּאת וְלַמְּדָהּ אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל שִׂימָהּ בְּפִיהם (דברים ל”א-י”ט). שבעה מתוך תשעת המופעים של הביטוי “השירה הזאת” המוזכרים בתורה מתייחסים לשירת האזינו, דבר המלמד על מרכזיותה של שירה זו.

הרב אלי אטייה

מנהל הישיבה התיכונית או”ת נוה שמואל,

אתר כיפה

מדוע הושאר משה מאחור? | פרשת האזינו

פרשתנו מסתיימת באחד האירועים הטרגיים ביותר במקרא – משה, המנהיג הגדול של עם ישראל, נותר למות על הר נבו ולהביט מרחוק על עמו נכנס לארץ בלעדיו. מדוע הושאר משה מאחור?

ניר ברוידא

אתר בינה

פרשת האזינו: בהנחל עליון גוים

באופן מסתורי נגנז בספר בראשית תיאור היווצרותו של העולם האלילי. חשיפת מגילות קומראן והצלבתן למקור בבלי קדום עשויה לפתור את החידה

לקראת סיום התורה, חושפת פרשת האזינו מוטיב חשוב על היווצרות העולם האלילי, שהוצנע באופן מסתורי בסיפור מגדל בבל בספר בראשית • עם מציאת מגילות קומראן בעת האחרונה והצלבתן למקור בבלי חוץ-מקראי קדום, ייתכן שהתעלומה המקראית נפתרה

יונתן כהן

אתר מידה

בין שירת השמחה לשירת המוסר  צריכים אנו להבין:  מה בדיוק מבטא סגנון הכתיבה, ומדוע קיים שוני בין השירות?

שירת הים נבעה מההתרגשות הרבה שאחזה בבני ישראל שראו את הנס הגדול. לפני רגע, חשבו ישראל שהמצרים יתפסום ויחזירום לארץ מצרים בעבודה קשה יותר. וכעת, אויביהם טובעים בים לאחר נס קריעת הים בפניהם. מהבנה זו התפרצה השמחה בליבותיהם של ישראל, ושרו שירה המבטאת את הערצתם כלפי בוראם שהצילם בליבותיהם של ישראל, ושרו שירה המבטאת את הערצתם כלפי בוראם שהצילם

הרב יוגב כהן

ישיבת הר ברכה