Latest update October 21st, 2018 11:53 AM

929 – תנך ביחד

סיכום שבועי

שמות טז – שמות כ

20/10/18-14/10/18

איך מחנכים עם?

העברים לומדים שהאל עשוי להיות לא ברור בהוראותיו, והאל לומד שהוא חושב שהוא מנסה אותם, אבל הם מתנהגים כאילו הם מנסים אותו בעבור המצרים המים היו – ברצות אלוהים – לדם ולמוות בטביעה, בעבור העברים האלוהים ממתיק אפילו מים מרים. פרק שירת הים מסתיים, לכאורה, בלקח שעל העברים...

read more

ריתוך או היתוך במעמד הר סיני

באיזה אופן קיבלו בני ישראל את התורה, ואיך זה קשור לעובדה שהציווי הראשון של אלוהים לאבי האומה היה “לך לך מארצך וממולדתך”? אינני יודע מה בדיוק עומד מאחורי הכוונה שהתפרסמה לאחרונה להרחיב את לימודי התנך בבתי ספר ולהרבות בקורסים עממיים בנושאים תנכיים בעבור הקהל...

read more

נתנה תורה במקום הפקר

שבעים פרקים מאז שיצאנו לדרך והנה, השבוע, הגענו לשמיעת עשרת הדיברות בהר סיני. החוויה הזו של קבלת התורה נלמדת כאן, ב-929 בהתרגשות יתר. כולנו חשים שזהו המעמד שאליו אנו חותרים. מעמד שבו נמצאים הכול בשווה, 60 ריבוא בני אדם שומעים את התורה, כל אחד בכליו המיוחדים וכל אחד...

read more

בית ספר למנהיגות

אין ספק, כי פרק י״ח בספר שמות, המספר את מסכת עצותיו של יתרו למשה, הוא בבחינת פרשה מושכלת אשר ממנה ומשכמותה – ולאורך אלפי שנות התפתחותה של החברה האנושית – צמחו אסכולות מנהל וניהוג רבות. ראינו שבין חזון ותפיסה בסיסית, המתקיימים אצל משה, לבין המציאות, נדרש...

read more

משה בורח מדיאלוג

כגודל מנהיגותו של משה, כך טעויותיו. מובן, אי אפשר לו למנהיג בלא טעויות, ואחת מהן פותחת את הפרק שלנו. בני ישראל התחילו זה עתה את המסע הארוך. כאומה שורדת טראומה, השלב הראשון עליו צריך להתגבר הוא הפחד הקיומי, הפחד לחיים עצמם. אומה בראשית דרכה, רעבה, צמאה, צועדת בשמש...

read more