Latest News

פרשת השבוע: אחרי מות קדושים

יב אייר תשפ”א  24 אפריל 2021

פרשות אחרי מות-קדושים שנות ערלה?

בפרשת השבוע מצויין דין ערלה בעצים, שאוסר לאכול את הפירות ב-3 השנים הראשונות לנטיעתו. הרב יגאל גרוס דן בשאלה האם הפסיפלורה, החציל והפפאיה, שלא נראים כעצים, חייבים במצווה זו?

האב יגאל גרוס

אתר כיפה

פרשת אחרי מות שני הבנים

שילוח השעיר לעזאזל, ציור של ויליאם ג’יימס ווב

פרשת אַחֲרֵי מוֹת היא פרשת השבוע השישית בספר ויקרא. לפי החלוקה לפרקים, היא מתחילה בפרק ט”זפסוק א’ ומסתיימת בפרק י”חפסוק ל’. המילים הפותחות את הפרשה מתייחסות למיתת נדב ואביהוא, שתוארה בפרשת שמיני: “וַיְדַבֵּר ה’ אֶל מֹשֶׁה אַחֲרֵי מוֹת שְׁנֵי בְּנֵי אַהֲרֹן…”

פרשת אחרי מות־קדושים: חזון הצמחונות

התורה מתירה את אכילת הבשר, אולם מתחת לפני השטח רוחשת האלימות שבמעשה ההריגה. איסורי הדם והשחיטה משחררים את האדם מעוון נטילת החיים

תניה רגב

אתר מקור ראשון