Latest News

פרשת השבוע: בא

ערב רב – פרשת בא

לאחר שהעם נוצר כקבוצה בעלת נוכחות דמוגרפית משמעותית (פרשת שמות) ולאחר שמערכת ניסים מופלאים עיצבה לו תודעה וזהות ייחודית עוד בהיותו במצרים (פרשת וארא), העם יוצא בפרשתנו למסע חייו – למדבר. “ויסעו בני ישראל מרעמסס סכתה כשש מאות אלף רגלי הגברים לבד מטף”(יב, לז). מכאן ועד לסיום חמשת החומשים מתואר מסע הגיבוש המתמשך, רווי ניסיונות וכישלונות, עד לפתחה של הארץ המובטחת.
הגיבוש נעשה במדבר, בתנאי מעבדה:

פרופ’ ידידיה שטרן

המכון הישראלי לדמוקרטיה

 

לתבוע מהמנהיגים שלנו לקחת אחריות | פרשת ‘בא’

הקריאה המסורתית רואה את מכות מצרים כניסיון של אלוהים להתחבב על עם ישראל. הוא מפגין את עוצמתו ומחזק את ליבו של פרעה ובכך, הוא דואג שעם ישראל יתחזק באמונתו. אבל חשוב לשים לב שעם ישראל לא יודע שאלוהים הוא זה שמחזק את לב פרעה. הוא מסתכל על אלוהיו ועל מלכו כעל יריבים שקולים, שבמשך עשר מערכות נלחמים זה בזה. אלוהים במתקפה חזיתית של דם, צפרדע ושחין – ופרעה מלך מצרים במגננה עוצמתית. עם ישראל, במשך שנות שעבודו במצרים, הפנים את התפישה המצרית שלפיה, פרעה הוא מעין אל – והוא מסתכל בהשתאות ובסקרנות על קרב הטיטאנים שמתחולל באולימפוס של הקדוש ברוך הוא ושל פרעה

.

ירין רבן

אתר בינה

פרשת בא על ההיפוך

איך מוציאים עם מעבדות לחירות? על פניו, המתכון של סיפור היציאה בפרשותינו – מכות השוברות את רוח המשעבד, מובילות בסופו של דבר לשחרור. התבוננות בפרטים מגלה תמונה אחרת

איך מוציאים עם מעבדות לחירות? על פניו, המתכון של סיפור היציאה בפרשותינו – מכות השוברות את רוח המשעבד, מובילות בסופו של דבר לשחרור. התבוננות בפרטים מגלה תמונה אחרת. כך מסופר לאחר תיאור מכת החושך:

ד”ר משה מאיר

אתר כיפה

לנצל. להתנצל. להינצל | פרשת ‘בא’

דבר-נא, באוזני העם; וישאלו איש מאת רעהו, ואישה מאת רעותה, כלי-כסף, וכלי זהב (שמות יא ב)

ובני-ישראל עשו, כדבר משה; וישאלו, ממצרים, כלי-כסף וכלי זהב, ושמלות. ויהוה נתן את-חן העם, בעיני מצריים–וישאילום; וינצלו, את-מצריים. (שמות יב לה-לו)

יעל דינור היא רכזת התקשורת השיווקית בבינ”ה

איך יוצאים ממצרים

פרשת בא תשע”ח: יציאת מצרים היא מחאה תמידית נגד המצב. אבל איך עושים את זה? איך יוצאים ממצרים? ומה לומדים לחיים מיציאת מצרים בתורה?

סיון רהב מאיר