Latest News

פרשת השבוע: בא

י בשבט תשע”פ   23 בינואר 2021

פרשת בא: החירות לבחור

התהליך של עשר המכות לא נועד רק לשחרר את ישראל אלא גם לעצב בהם תודעת ספק. כשגאולה אינה ודאית, בני ישראל צריכים להחליט אם הם רוצים אותה

בפרשת בא יגיע לסיומו תהליך ארוך של “שלח את עמי”, ובסיומה יצווה פרעה על בני ישראל לצאת מארצו. מדוע היה צורך בתהליך כה ארוך, בן עשר מכות? האם לא די היה בנס אחד שיטלטל את מצרים ויביא לתוצאה המיוחלת?

בילי רובינשטיין

אתר מקור ראשון

יציאת מצריים

דם על המשקוף (הדם היה בתוך הבית מבפנים ולא מבחוץ)

פָּרָשַׁת בֹּא היא פרשת השבוע השלישית בספר שמות. לפי החלוקה לפרקים, הפרשה מתחילה בפרק י’, פסוק א’ ומסתיימת בפרק י”ג, פסוק ט”ז. בפרשה מסופר על מכת ארבה, מכת חושך ומכת בכורות ובהמשך מסופר על יציאת מצרים. המצוות העיקריות המופיעות בפרשה הן קורבן פסח, סיפור יציאת מצרים וקידוש בכורות.

אתר ויקיפידיה

ספרי איילת אהבים | פרשת בא

הפרשה שלנו השבוע היא השלישית בספר שמות ובה נשלמות מכות מצריים. אחרי שבע המכות בפרשה של שבוע שעבר, מגיעות שלוש המכות הקשות ביותר. ארבה חושך, והמכה הקשה מכולם – מכת בכורות.

המכה הזו האיומה והנוראה מגיעה בלי התרעה בחצות הלילה לאחר שפרעה הכביד את לבו ולא שילח את העם בכל תשע המכות הקודמות. עם ישראל מכין עצמו ליציאה חפוזה ויוצא לדרך חדשה מעבדות לחירות ממש באותו הלילה.

ערן ברוך הוא מנכ”ל בינ”ה

סיון רהב מאיר | השיעור השבועי | פרשת בא תשפ”א

סיון רהב מאיר

סיכום פרשת בא: בני ישראל יוצאים ממצרים!

בפרשת בא אנו קוראים על המכות האחרונות שמביא בורא העולם על מצרים, ולאחר-מכן על הרגע הגדול בו עם ישראל יוצא ממצרים אחרי שנים ארוכות של שעבוד וגלות.