Latest News

פרשת השבוע: בהר

כ”ו אייר תשפ”א  8 במאי 2021

מה עניין שמיטה אצל הר סיני? | פרשת בהר

פרשת השבוע שלנו מתחילה בנושא השמיטה. הנושא של “שנת שמיטה” הוא רחוק ולא רלוונטי לכלל הציבור הישראלי. אני מניח שמשאל מקרי ברחוב בנושא יביא להרבה משיכות כתפיים ומבטים מופתעים. מי שאכן יענה לעניין, סביר שימלמל משהו על חקלאות וירקות שצריך למכור לגוי, או איזה עניין עם כשרות ורבנים. לצערי עניין שהוא לדעתי מרכזי וחשוב ואולי בבסיס ליהדות ולתפיסה ההלכתית, נתפס היום כשולי, לא מעניין, ועסק מעצבן של כשרות ורבנות. אז מהי השמיטה ולמה אני חושב שזה חשוב? כך כתוב בתורה:

שבת שלום.

 מאת ערן ברוך הוא מנכ”ל בינ”ה

אתר בינה

פרשת בהר סיני

שלט בבית פרטי בירושלים המצהיר שכל תוצרת הגינה הפקר בשל שנת שמיטה

פרשת בְּהַר (או בְּהַר סִינַי) היא פרשת השבוע התשיעית בספר ויקרא. לפי החלוקה לפרקים, היא מתחילה בפרק כ”הפסוק א’ ומסתיימת בפרק כ”ופסוק ב’.

דיני עבד עברי

איסור פסלמצבה ואבן משכית

פרשות בהר – בחוקותי: האם מותר לאחות לחזור בשבת לביתה

האם במקרה בו אחות יודעת שתעבוד בשבת, עליה לעשות מאמצים ולמצוא דירה לשכון בה סמוך לבית החולים בכניסת השבת, כדי שלא תזדקק להסעה שתיקח אותה לביתה בשבת. והאם מותר לה לאחר משמרת ב , לחזור לביתה בשבת

בפרשת השבוע מסמיכה התורה את הציווי על השבת, לציווי על הקמת המשכן. מתוך כך שהציווי על השבת קודם בפסוק, למדו חז”ל במכילתא (פרשת ויקהל), שבניית המשכן והמקדש אינה דוחה את השבת. אמנם, בפרשת כי תשא (לב, יג) מובא ציווי על בניית המשכן לפני הציווי על השבת, ואם כן מדוע נפסק שאין להקימו בשבת?

הרב יגאל גרוס

אתר כיפה

פרשת בהר: הכול נשאר במשפחה

חוקי הגאולה שחלים על האדם ועל הקרקע ממחישים את האחריות ההדדית שצריכה להתקיים במסגרת המשפחה. קשרים אלה הם הבסיס גם ליחסים עם הא־ל

השורש גא”ל מופיע בפרשת בהר (ויקרא כה) שמונה־עשרה פעמים. משמעותו של השורש היא שחרור ופדיון – מה שהיה נתון בידיים זרות ישוחרר על ידי הגואל, יהיה זה האדם או הא־ל.

יסכה זימרן

מקור ראשון