Latest News

פרשת השבוע: במדבר

29 באייר תש”פ   23 במאי 2020

פרשת במדבר: מפקדים ללא מטרה

פרשת במדבר נפתחת בשני מפקדים של בני ישראל. בעקבות המפקדים החוזרים ונשנים בספר במדבר חז”ל העניקו לו את השם “חומש הפקודים” (מסכת יומא פ”ז, מ”א, ומסכת מנחות פ”ד, מ”ג). השאלה המתבקשת, מהי מטרתן של מפקדים אלו?

לפי פירוש רש”י, מפקדים אלו מהווים ביטוי לאהבתו של הקב”ה לעם ישראל. כלומר, למניית בני ישראל אין מטרה קונקרטית, אלא היא דומה לאדם שנוהג למנות באופן תדיר דברים החביבים עליו. פירושו של רש”י אמנם מסביר מדוע בתורה קיימים מפקדים רבים של עם ישראל, אולם אין הוא מסביר מדוע מניית האנשים נעשית מגיל 20 ומעלה. וכי הקב”ה איננו אוהב את בני ישראל מתחת לגיל זה?

הכותב הוא ר”מ העתודאים בבית המדרש של המרכז האקדמי לב

פרשת במדבר מפקד

פרשת בְּמִדְבַּר היא פרשת השבוע הראשונה בספר במדבר. היא מתחילה בראש הספר (במדברא’א’) ומסתיימת בפרק ד’פסוק כ’.

בפרשת במדבר יש 159 פסוקים, והיא השלישית באורכה מבין פרשות התורה מבחינת מספר הפסוקים. היא מחולקת ל-30 פרשיות (מיקום 4), מתוכן 23 פרשיות פתוחות ו-7 סתומות. בפרשה אין כלל מצוות.

אתר ויקיפידיה

אני לא סופר אותך | פרשת במדבר

פרשתנו, פרשת במדבר, פותחת את הספר הרביעי בחמשת חומשי התורה. לאורכו מסופר המשך קורותיהם של בני ישראל במדבר בואכה ארץ ישראל. העיסוק המנהלתי בפרשתנו הקנה לספר במדבר שם נוסףחומש הפקודים ובשמו הלועזי– Numbers, שם המבליט את הממד הארגוני הפרוס לאורכם של הפרקים. פרשתנו מבטאת באופן מובהק היבט זה, משום שהיא מתמקדת  בפקידה מפורטת של העם החל משמותיהם של הנשיאים המובלים את הציבור ועד לפירוט של מספר הגברים מבני 20 ומעלה בכל אחד ואחד משניים עשר השבטים.

אברהם אייזן

מנהל מחלקת חינוך בבינ”ה

החסד של מגילת רות

לקראת חג השבועות תשע”ח (פרשת במדבר): שלוש פעמים מופיעה המילה “חסד” במגילת רות, כל פעם כלפי גומל חסד ה’, ואנחנו נלווה בקצרה את החסד שלהם

סיון רהב מאיר

פרשת במדבר: על הסדר

במבט על בספר במדבר, הסדר הוא המאפשר את התמודדות עם האנטי סדר. את מרד קורח ואת האדמה הנבקעת, שידוד כל מערכות הסדר הקביעות והביטחון. הוא המאפשר לנוע בארץ ציה וצלמוות, אל עבר היעד הנכסף – ארץ ישראל

פרשת במדבר, היא פרשת הבר מצווה שלי. כך כבר למעלה מארבעים שנה, היא מאתגרת אותי להפוך בה ולגלות בה פנים חדשות. זה לא קל, לכאורה יש פרשות מעניינות ממנה בתורה. הרפתקאות, התגלויות, מרידות, רדיפות. וכאן, בפרשת במדבר, רק סדרי המחנה. על כן, אני שב ומתבונן במושג ה’סדר’. בתוך המדבר הגדול והכאוטי, מחנה אוהלים, מסודר. בלבו, הלב הפועם שלו – המשכן. וסביביו ארבעה מחנות משנה איש על מטהו ועל דגלו.

ד”ר מאיר

אתר כיפה