Latest News

פרשת השבוע: ויחי

יח בטבט תשפ”א  2 בדצמבר 2021

פרשת ויחי: הכול נשאר במשפחה

פסוקי החיתום של ספר בראשית מלמדים שדבר לא השתנה במשפחת יעקב. הפילוג בין האחים ליוסף עדיין קיים, ובמצב הזה עדיין לא ניתן לדבר על גאולה

←אחי יוסף לא ידעו כיצד להכיל את הגילוי המפתיע שנחת עליהם. לאחר שבמשך חודשים רבים פיתחו פחד מפני יוסף, כשחשבוהו למשנה למלך מצרים, פתאום הסתבר שאותו איש מרומם הוא למעשה אחיהם האבוד. תגובתם הייתה שתיקה (מה, ג): “ולא יכלו אחיו לענות אתו כי נבהלו מפניו”. מרגע זה מנסה יוסף לקרב את אחיו, ולשכנע אותם שהוא רוצה בטובתם. הוא אומר להם שאלוהים הוא זה שגרם לירידתו למצרים ולא הם אשמים בכך. הוא מושיב אותם במיטב הארץ, ומנחה אותם כיצד לנהוג כך שיתקבלו באהבה על ידי פרעה.

עידו פכטר

אתר מקור ראשון

פרשת ויחי: הסוף של בראשית הוא רק ההתחלה

בני יעקב נושאים את ארונו לכנען | צ’רלס פוסטר, 1897

דמותו של יוסף מלווה את עם ישראל בכל התחנות החשובות עד סיום ההתנחלות, וזה לא במקרה

סדר הקריאה שלנו מגיע אל סיומו של חומש בראשית, הראשון מבין חומשי התורה. השם “חומש” (שאותו יש לקרוא, כנראה, חֹמֶשׁ, יחיד של “חֻמְּשֵׁי” ולא חוּמָשׁ) מצביע על היותו חלק משלם, אחד מחמישה חלקים המרכיבים יחד את התורה. אמנם אנו נוהגים לכנות כל חומש “ספר”, אך החומשים אינם ספרים נפרדים אלא חמישה חלקיו של חיבור אחד. קביעה זו נכונה, כמובן, מבחינה חומרית, שכן לפי ההלכה, כל התורה נכתבת בספר אחד, העשוי יריעות מחוברות זו לזו וגלול לשני קצותיו, אחד ב”בראשית ברא” והאחר ב”לעיני כל ישראל”.

אלון ברנד

אתר מידה

שבר כהזדמנות לשיח מלב אל לב | פרשת ויחי

פרשתנו פרשת ויחי, מסכמת את סיפורי שלושת האבות המאוגדים בספר בראשית. יעקב נכדו של אברהם יושב לבטח בארץ מצרים לאחר שבנו, יוסף, ממונה למשנה למלך ובניו יושבים לבטח בארץ גושן. ימיו האחרונים של יעקב הנסקרים בפרשה מוקדשים לסיכום ולסגירת חשבונות באמצעות ה”ברכות” שהוא נותן להם.  כמו בסיפורו האישי הברכה נושאת עימה ממד נבואי ויש בה חיבור בין קורות העבר לעתיד..

אברהם אייזן הוא סמנכ”ל חינוך ותפעול בבינ”ה

כל הברכות כולן

פרשת ויחי תשע”ט: ננסה לפצח את הברכה שכל שבט מקבל, 12 ברכות, 12 קודים וסודות שחודרים לעומק נשמתם, וגם לעומק נשמתנו, 12 מסרים של יעקב רגע לפני פטירתו

סיון רהב מאיר

פרשת ויחי פטירת יעקב

פרשת ויחיי יעקב מברך את בני יוסף ציור מאת רמברנדט

בשבת פרשת ויחי מסיימים את קריאת התורה של ספר בראשית, ובקהילות האשכנזים קוראים בסיום “חזק חזק ונתחזק“. לרוב קוראים את הפרשה מיד לאחר עשרה בטבת.

. הפרשה בכללה עוסקת בימות חייו האחרונים של יעקב במצרים ובפטירתו של יעקב. בסיום הפרשה מסופר על פטירתו של יוסף.

.[3]

אתר ויקיפידיה