Latest News

פרשת השבוע: ויחי

בעקבות השוויון הנעלם

אי-שוויון מקראי. אברהם צובר הון. Jacopo da Ponte, 1549-159

יעקב מוריש את רכושו לבניו באופן שוויוני, מברכם שיחיו בצניעות ושיזכו לאותו רכוש וחינוך ללא הבדל גזע, דת ושבט. מה ,לא?

בפרשת ויחי מברך יעקב את בניו ומספר להם מה צופן העתיד. יעקב מחלק את רכושו לשנים עשר חלקים שוים אותם הוא מוריש לשנים עשר בניו באופן שוויוני,

uri

אורי עקביה

מידה אתר

 

פרשת סיפורי האבות

מסע הלוויה של יעקב – Gerard Hoet 1728

ויחי היא הפרשה האחרונה בחומש בראשית והיא סוגרת את סיפורי האבות. בפרשת ויחי דווקא מסופר על מותם של יעקב ויוסף, ואולם שם הפרשה מצביע דווקא על חיים. מכאן אפשר ללמוד כי צדיקים, אף במיתתם קרויים חיים והכוונה, היא שמעשיו של הצדיק ופועלו ממשיכים להשפיע גם לאחר מותו

gadi

גדי איידלהייט

 

ברכת יעקב

יעקב ומשפחתו חיים במצרים שבע עשרה שנה לאחר סיום פרשת יוסף ואחיו. כשמרגיש יעקב שבאה שעתו למות הוא קורא ליוסף ומשביע אותו שלא יקבור אותו במצרים אלא בארץ ישראל. אחר כך הוא מברך את בני יוסף, מנשה ואפרים, וקובע שהם יהיו שייכים לשבטי ישראל כמו ראובן ושמעון. אף על פי שמנשה נולד לפני אפרים, יעקב מברך את אפרים ביד ימינו, ומסביר זאת בכך שהוא יהיה גדול מאחי


חולית המעבר
 בין דור האבות לדור השבטים

 יוסף שכבר היה מלך במצרים ובעל הנהגה ושררה שייך אצל אביו יותר מכל בניו – מהווה חוליית קשר במעבר ממדרגת אבות האומה אברהם יצחק ויעקב ,להתפתחות הבאה – הקמת האומה בפועל

shlomo

הרב שלמה לוי

אתר כיפה

יעקב אבינו לא היה מוכן לטאטא אל מתחת לשטיח

בניו של יעקב מודיעים לו על ״מותו״ של יוסף. ציור של אנדריאנה ג׳ובאנ

יעקב יכול היה לעזוב את העולם בנימה חיובית עם כל בניו, אך את מעשיהם הרעים של שמעון ולוי הוא לא היה מוכן לטאטא מתחת לשטיח. למרות שאלו דבריו האחרונים אליהם, מוכיח אותם יעקב ומבקש להזכיר כ-ישר-אל ההולך בדרך היושרה והאמת.

mab

מור שמעוני

אתר בינ”ה

פרשת ויחי – פרשה סתומה

בתורה ישנן פרשיות פתוחות ופרשות סתומות, פרשה סתומה היא פרשה שמתחילה באותה השורה שהסתיימה הפרשיה הקודמת, ואילו פרשה פתוחה הכוונה היא שהיא מתחילה בשורה חדשה, כלשון השו”ע (יו”ד רעה, ב): “בצורת פתוחה וצורת סתומה…

zeev

הרב זאב סולטנוביץ