Latest News

פרשת השבוע: חקת

י תמוז תשע”ח    23 ביוני 2018

פרשת חקת קורות בני ישראל במדבר סיני

משה מכה בסלע, ציור מאת ניקולא פוסן

פרשת חֻקַּת היא פרשת השבוע השישית בספר במדבר. היא מתחילה בפרק י”טפסוק א’ ומסתיימת בפרק כ”בפסוק א’, ויש בה 87 פסוקים.

החל מפרשה זו מתארת התורה את קורות בני ישראל במדבר סיני בשנת הארבעים ליציאת מצרים, בניגוד לפרשות הקודמות שתיארו את האירועים בשנה השנייה.

 פרשת חקת מנהיגות במבחן

פרשת חוקת נפתחת בדיני טומאת המת, ולאחר מכן ממשיכה בתיאור קורותיהם של בני ישראל הצועדים במדבר סיני. מצרים הולכת ומתרחקת מהם אך קשיי הדרך פוגעים במורל העם הנאלץ להתמודד עם הצמא, הצחיחות ואויבים האורבים בכל שעל. הקשיים הפיזיים והרוחניים  עוררו פעם אחר פעם התמרמרויות ומרידות: מהפניה אחר עגל הזהב רגע לפני קבלת התורה ועד לקורח ובני עדתו שערערו את סמכותם של אהרון ומשה. אולם הסיפור המסופר בפרשתנו מהווה נקודת מפנה משמעותית בהתנגשות שבין משה ואהרון לצאן מרעיתם. ראשיתו בקובץ התלונות אליו כבר הורגלנו:

מאת אברהם אייזן

מנהל מחלקת החינוך בבינ”ה

אתר בינ”ה

פרשת חקת האם משה בכלל חטא

פרשת מי המריבה בה נענשו משה ואהרן מעוררת את השאלה מה היה חטאם הכבד שבגללו לא זכו להיכנס לארץ? מעיון בפרשתנו ובספר שמות עולה התמונה שמשה לא חטא כלל.

פרשת מי המריבה בה נענשו משה ואהרן, מעוררת את השאלה מה היה החטא הכבד שבגינו לא זכו להיכנס לארץ? • מעיון בפסוקים בפרשתנו ובספר שמות עולה שמשה לא חטא כלל • מדוע המסורת המאוחרת נהגה לטפול חטאים נוספים על מנהיגם של בני ישראל?

מאת ד”ר יונתן כהן

אתר מידה

פרשת חקת וישלח ישראל מלאכים

על פי המדרש יש מצוות שאין צורך לרדוף אחריהם אלא די לקיימן כאשר הן מזדמנות לפנינו, אבל את השלום יש לבקש ואף לרדוף אחריו. בעל העקדה מסביר את ההבדל ומעמיד על חשיבות השלום בין איש לרעהו ובין עם לעם

הרב כרמיאל כהן

אתר כיפה