Latest News

פרשת השבוע: מצורע

פרשת תזריע-מצורע: בית החפשית

מצורע נמשל למת. מצורעים בירושלים, 1906.

המקרא מספר על המלך עזריה שנצטרע והלך וישב ב”בית החפשית” • מהו אותו מקום? כתובת כנענית עתיקה שופכת אור על המקרא, פירוש רש”י ואפילו על יצירתו של עגנון

כמעט שתי פרשות מוקדשות להלכות מצורע – פרשת תזריע ופרשת מצורע. אין אנו צריכים להשתומם יתר על המידה ולהידחק למתן הסברים מדרשיים להסברת ההיקף הרחב הזה. עלינו לזכור את מה שציינו בפרשת תרומה, כי ספר ויקרא כולו שייך למקור הכוהני. הוא מגילה כוהנית והוא משקף את תחומי העניין והעיסוק של שכבה מצומצמת זו.

ד”ר יונתן כהן

אתר מידה

לאחר הלידה | פרשת תזריע-מצורע

“אמא, זה כואב ללדת?” שאל אותי הבן שלי בפנים דואגות. “זה בהחלט כואב” עניתי לו “אבל זה גם שווה הכאב הזה, כי בסופו נולד תינוק”. הוא הביט בי בעיניים שלא בטוחות מה לעשות עם המידע שהרגע נגלה לו ובסוף הוסיף “בטח גם לי זה היה כואב לצאת ממך, מזל שחיבקת אותי אחר כך”. 

חיבוק. זה כל מה שרציתי אחרי הלידה. להרגיש שיש מי שנמצא שם איתי בתוך סערת הרגשות המטלטלת של הרגע הזה. שיש מקום לחוויה המטורפת שעברתי, ליכולת המופלאה של הגוף שלי לברוא חיים. 

אילה דקל

מורה ומנחה בישיבה החילונית בבינ”ה

אתר בינה

“זאת תורת המצורע”- לפרשת תזריע מצורע

אין לדעת מהי הצרעת שבה מדברות פרשות “תזריע” ו”מצורע” הנקראות פעמים רבות יחדיו. קשה מאוד לפרש את פרטי הנגעים המופיעים בפרשות אלה – צרעת העור, צרעת השער וצרעת הבית – כמתארים תופעה אחת. בוודאי קשה להלום פרטים אלה, ואפילו חלקם, עם תופעות רפואיות ופיסיקליות המוכרות לנו. עם זאת ברור שלקוראי הטקסט בתקופת המקרא היה נהיר בהחלט במה המדובר.

הרב פרופ’ יהוידע עמיר

אתר התנועה הרפורמית

פרשת תזריע-מצורע: שתיקה אל מול הנעלם

 בניגוד למנהג הרווח בעולם העתיק, היולדת והמצורע אינם מביאים קרבן בשעת ההיריון או המחלה אלא רק לאחר הלידה או הריפוי. עוד על סודו של ספר ויקרא 

אם נשאל אדם משכיל מה הם הקרבנות, תשובתו מן הסתם תהא שהקרבנות נולדו במקום שבו עמד אדם חסר אונים אל מול אימת הטבע. האדם הקדמון לא הבין מהו החום שאוחז בגופו או בגוף בנו, ובאותו הרגע שבנו פרפר בין חיים ומוות הוא רץ למקדש הסמוך והקריב לאל קרבן כדי שירחם על בנו אהובו. כשהוא עמד אל מול לידה, הוא הביא את קרבנו למקדש הסמוך וביקש שיהא בן זכר

אביה הכהן

אתר מקור ראשון