Latest News

פרשת השבוע: מקץ

ל’ כסלו תש”פ  30 בדצמבר 2019

פרשת מקץ וספורי יוסף

יוסף מפרש את חלומותיו של פרעה ומתריע מפני שבע שנים שמנות ושבע שנים רזות (רפאל, ראשית המאה ה-16)

את פרשת מקץ קוראים כמעט תמיד (90% מהשנים) בשבת החלה בחג החנוכה[1]. אם יש שתי שבתות בחנוכה, קוראים את פרשת מקץ בשבת השנייה.

אתר ויקיפידיה

סוד הקיום היהודי

פרשת מקץ, תשע״ז: החל במורשת בית אבא, דרך הפרספקטיבה ההיסטורית, עד לקרבה אל אדם גדול. סיון רהב מאיר מציגה שבעה דברים שהחזיקו את עם ישראל לאורך הדורות, מול כל הפיתויים. שיעור מיוחד לחנוכה ולפרשת מקץ

סיון רהב מאיר

לחלום זה טוב אבל רצוי גם לעשות | פרשת מקץ

פרשת מקץ פוגשת את יוסף בתחתית חייו. הוא פגע ואכזב את אחיו בגלל יוהרה מצדו וקנאה מצדם וכעת אנו רואים את התוצאה – הוא נזרק לבור ונמכר לעבדות במצרים. אין נמוך מזה ולא רק במובן המטאפורי. רק לצורך ההמשך כדאי לציין שזו גם שפל חייהם של אחיו של יוסף, שקינאו, נקמו, התנכרו ולבסוף שיקרו לאביהם.

חנוכה שמח ושנה אזרחית מוצלחת

מעיין ארזי מלינרסקי

אתר בינה

פרשת מקץ: הסוד בחלומותיו של יוסף

 

כשמפרשים את חלומות יוסף מהשבוע שעבר לפי העקרונות שבאמצעותם פתר את חלום פרעה מתגלה סוד מופלא

שבע הפרות הדקות בולעות את שבע הפרות הבריאות | איור מאת ג’ים פג’ט

חלום פרעה ופתרון יוסף, הפותחים את פרשתנו, מעלים תמיהה בסיסית: לא זו בלבד שפרעה, המוקף בכל חרטומי מצרים, לא מצא מי שיפתור לו את חלומו, אלא שהוא סומך באופן מיידי על פתרון חלומו של נער עברי מהכלא. חידה זו העסיקה רבים, מחז”ל ועד ימינו: מה ראה פרעה בפתרון יוסף שקשה לנו לראות?

אלון ברנד

אתר מידה

פרשת מקץ: על החכמה

יש מי שאומר כי לאדם יש שתי מערכות חשיבה. מהירה ואיטית . איך אתם עובדים ואיך זה שירת את יוסף בבית פרעה?

בדיבר השני, יוסף מוצג כחכם. בראשון – כמי אשר רוח אלוהים בו. החכמה, היא יכולת של ניתוח ופיענוח וחיבור. רוח אלוהים מורה על השראה מבחוץ, יכולת החורגת מהחכמה ומהאדם.

ד”ר משה מאיר

אתר כיפה