Latest News

פרשת השבוע: פרשת נח

 א’ חשון תשע”ח 21  באוקטובר 2017

פרשת נח, המבול ותיבת נח

עגינת התיבה של נח לאחר המבול

פָּרָשַׁת נֹחַ היא פרשת השבוע השנייה בספר בראשית. היא מתחילה בפרק ו’פסוק ט’ ומסתיימת בפרק י”אפסוק ל”ב. הנושא הבולט בפרשה הוא סיפור המבול ותיבת נח, וסיפורים נוספים הם שכרות נח ומגדל בבל. בנוסף, מפורטים בפרשה רשימות של צאצאי בני נח אחרי המבול.

אתר ויקיפידיה

הזכות לחיים

 הרב יחיאל גריינימן בפרשת “נח” מסביר כיצד אפשר לקרוא את הפרשה ולהתמודד באמצעותה אל מול גל אלימות רצחנית. 

הראשונה והבסיסית ביותר מבין זכויות האדם היא הזכות לחיים. קדושת חיי האדם עומדת כבסיס לשאר הזכויות שבאות אחריה, בלעדיה שאר הזכויות מאבדות את משמעותן. זכות זו מוצהרת בקריאת התורה השבוע באופן חד וחלק, זו זכות המתבססת

על המקור האלוהי ועל טבע נפש האדם

הרב יחיאל גריינימן,

רבנים למען זכויות האדם

על העורב ועל היונה

שליחת העורב והיונה לא היוו אמצעי רציונלי לקראת המטרה. לשם כך לא היה צורך בהם, לא נוח הורה על יציאה אלא ריבונו של עולם. השליחה היתה מתוך מצוקה וחיפוש מוצא, למרות שאין בה מן ההיגיון

[מסה זו נכתבת בעקבות מאמר של יונתן גרוסמן, מאמר מעניין שקריאתו בתורה רגישה. המסה תיקח את הפרשה לכיוון שונה לחלוטין מכיוונו של יונתן מבחינה הגותית, אך תיעזר באבחנותיו מבחינה פרשנית].

ד”ר משה מאיר

אתר כיפה

להוסיף מטען לבטן הסירה

פרשת נח מבהירה לנו: אי אפשר לבצע איתחול מחדש כשהעולם מתמלא ברוע. עכשיו זו האחריות שלנו להילחם בו ולהוסיף משלנו לדורות הבאים

הנתיבות שלום, האדמו”ר הקודם מסלונים, כתב בספרו ש”עניין תיבת נוח הוא לימוד לדורות – פרשה זו שייכת לא רק לאותו הדור אלא היא לימוד עד סוף הדורות

סיון רהב מאיר

אתר ליבא

אשית העמים

לפי ההשקפה השלטת בין ההיסטוריונים בימינו התודעה הלאומית היא תופעה חדשה. פרשת השבוע שלנו, מזמנת אפשרות לבדוק הנחה זו.

לפי ההשקפה השלטת בין ההיסטוריונים וחוקרי החברה בימינו התודעה הלאומית המודרנית היא תופעה חדשה, שהזמן העתיק לא הכירה • פרשת השבוע שלנו, הכוללת את תולדות האנושות אחר המבול מזמנת אפשרות לבדוק הנחה זו

ד”ר יונתן כהן