Latest News

פרשת השבוע: קרח

ב’ בתמוז תשפ”א 12 ביוני 2021

פרשת קרח: הקשר בין רדיפה אחר השררה וסילוף התורה

הרבה פעמים סילוף התורה בא על רקע רצונו של המסלף בשררה שאינו זכאי לה על פי דין התורה. על ידי ערעור הלגיטימיות של הדיוק הנדרש בקיום פרטי דיני התורה תחת מצג שווא של “חשיבה רציונאליסטית” ו”רדיפת השוויון” המערער בעצם מנסה להוכיח לקהל התומך בו, שהוא ראוי לגדולה למרות שהתורה טוענת ההיפך.

הרב אלדד יונה

אתר כיפה

ההזדמנות הגדולה של ממשלת המחלוקת פרשת קורח

אם לא יקרו דברים מפתיעים ברגע האחרון, ביום ראשון תושבע  ממשלה חדשה בישראל. ממשלה זאת מכונה ממשלת השינוי או ממשלת האחדות, אני מעדיף לקרוא לה בשם יהודי יותר: ממשלת המחלוקת

הממשלה הזאת מגלמת בעצם הקמתה ערך עתיק ומרכזי בתרבות היהודית, ערך המחלוקת. ומבחינה זאת, עצם הקמתה מביא בשורה יהודית חשובה: אפשר לחיות יחד גם כאשר יש ביננו מחלוקות גדולות, תפיסות עולם מגוונות ואפילו חזונות מנוגדים לחברה הישראלית.

ניר ברוידא

משנה למנכ”ל בינ”ה

אתר בינה

פרשת קרח: הולך נגד הרוח

כמו הגוף והנשמה, כך בין הארץ לשמיים ישנו מתח מובנה. האינסופי והמוגבל אינם מדברים באותה שפה: האחד סולד מכל גשמיות מצומצמת, והאחר אינו מכיר ברוח המנוכרת לגבולות.

קרח נאבק לכאורה למען השוויון, אלא שהוא מעולם לא הציע לוותר על תפקידו. מאבקו היה מכוון למשה, אל עצם הרעיון שאדם הצליח לטפס גבוה כל כ

שלומי טמסות

אתר מקור ראשון

פרשת קרח ועדתו

קרח ועדתו נבלעים באדמה, תחריט של גוסטב דורה עיקר הפרשה תופס תיאור מחלוקת קֹרח ועדתו ותוצאותיה. בסוף הפרשה מופיעים דיני מתנות כהונה.

הפרשה עומדת בין פרשת שלח, המתארת אירועים מהשנה השנייה ליציאת מצרים, לבין פרשת חקת, המתארת ברובה אירועים משנת הארבעים. שנת התרחשות האירועים בפרשה זו אינה מצוינת בפסוקים.