Latest News

פרשת השבוע: שמיני

אש זרה פרשת שמיני

פרשת השבוע שלנו היא  “שמיני”- הפרשה השלישית בספר ויקרא, שנקרא גם “תורת כהנים”. הפרשה מתארת את המעמד החגיגי של חנוכת המשכן. אחרי הרבה הכנות מדוקדקות אהרון ובניו הכהנים מקריבים את הקרבנות, הם עושים זאת על פי ההוראות המפורטות של אלוהים.

כל דת עוברת תהליך של “מיסוד” ובתהליך התמסדותה היא יוצרת מערך שלם של ריטואלים, כללים ומנהגים שיוצרים גבולות והפרדות בין “קודש” וחול”. ולהבדיל בין הקדש ובין החל ובין הטמא ובין הטהר’ (ויקרא י’ י’). תיאור חנוכת המשכן שבפרשה שלנו מלא פרטים, וההוראות ברורות מאד והטקס מאד מוקפד ומסודר.

ערן ברוך

אתר בינה

פרשת שמיני: פניו הכפולות של היין

 מה הקשר בין יין לאבלות?
ד”ר יונתן כהן פותר תעלומה בפרשה

פרשתנו קושרת באופן תמוה בין האיסור על הכהנים לשתות יין ולשרת בקודש לבין מנהגי האבלות שלהם • הכרה של סגולותיו של היין במקרא והשימושים בו יכולה לפתור את התעלומה

בביקורת המקרא שמור מקום כבוד לישות העלומה הנקראת עורך (או עורכים). כלומר לאותו מסדר אלמוני שצירף את המסורות השונות זו לזו. פעולתו מעוררת קושיות רבות: היכן עובר הגבול בין המספר והעורך? מה היו שיקולי העורך בצירוף המסורות זו לזו, בקביעת סדר הופעתן, בהכרעה מה לקיים ומה לדחות. בפרשת השבוע מצויה דוגמה יפה להופעת שני עניינים זה אחר זה, הנראים לנו שונים לחלוטין זה מזה, ואנו מתקשים להבין את הגיון המחבר/עורך שצירפם.

ד”ר יונתן כהן

אתר מידה

פרשת שמיני: על הטוב

אילוסטרציהצילום: shutterstock

במשכן היו חוקים, בין השאר איזו אש להקריב. בני אהרון הקריבו אש אחרת, זרה. מבחינה מוסרית, הבעיה היתה שינוי החוק. לא מפאת היותם שתויי יין, אלא מפאת השינוי. למה זאת בעיה

חטא בני אהרון, מתעתע בתודעה. הכתובים עצמם עמומים, נעים בין שיפוט חיובי לשלילי. העונש מעיד כי חטאו, וכן הדיבר המגדיר את אשר עשו כהקרבת אש זרה אשר לא נצטווו להקריבה.

ד”ר משה מאיר

אתר כיפה

פשוט, להמשיך

בדור שבו הכל “מדהים” וכולנו “מתחברים”, כדאי ללמוד מחטאם של נדב ואביהו ובעיקר, מדרך ההתמודדות של אביהם, אהרן הכהן

סיון רהב מאיר

פָּרָשַׁת שְׁמִינִי חטא נדב ואביהו

מסתיימת בפרק י”אפסוק מ”ז. חלקה הראשון של הפרשה עוסק באירועי היום השמיני שאחרי שבעת ימי המילואים, הוא יום חנוכת המשכן ובחטא נדב ואביהוא, בני אהרן. בחלק השני של הפרשה מופיעים דיני מאכלות אסורים ופירוט קצר של דיני טומאה וטהרה בשנה פשוטה קוראים את פרשת שמיני בשבת שאחרי חג הפסח.