Latest News

פרשת השבוע: שמיני

כח ניסן תשפ”א   10 באפריל 2021

פרשת שמיני: על הטוב

במשכן היו חוקים, בין השאר איזו אש להקריב. בני אהרון הקריבו אש אחרת, זרה. מבחינה מוסרית, הבעיה היתה שינוי החוק. לא מפאת היותם שתויי יין, אלא מפאת השינוי. למה זאת בעיה?

חטא בני אהרון, מתעתע בתודעה. הכתובים עצמם עמומים, נעים בין שיפוט חיובי לשלילי. העונש מעיד כי חטאו, וכן הדיבר המגדיר את אשר עשו כהקרבת אש זרה אשר לא נצטווו להקריבה. מהצד השני, התואר ‘בקרובי’ והתיאור ‘אקדש’, מורים על שיפוט חיובי… 

ד”ר משה מאיר

אתר כיפה

פרשת שמיני נדב ואביהו

חטאם של נדב ואביהוא

 ערך מורחב – נדב ואביהוא

בתחילה מתנהל היום שמיני לאחר ימי המילואים כפי שנצטווה משהאהרן ובניו מקריבים את הקורבנות המיוחדים ליום זה; משה ואהרן יוצאים לברך את העם; וה’ מתגלה לבני ישראל. ואולם אז חורגים נדב ואביהוא בני אהרן מן הציווי, לוקחים איש מחתתו, שמים עליהן קטורת, ומקריבים אש זרה לפני ה’. מלפני ה’ יוצאת אש ואוכלת אותם. אהרן ובניו הנותרים מקבלים הוראות מיוחדות כיצד להתנהג במצב זה, ונאסר עליהם להתאבל. סדר היום ממשיך להתנהל, אך חלה בו אי-הבנה נוספת בין משה ובין אהרן ובניו בעניין אכילת קרבן החטאת.

פרשת שמיני: נדב ואביהו אחזו באלוהות

בניגוד למקומות אחרים בתורה ובנביאים פרשת שמיני אינה מספקת תיאור להתגלות השכינה בחנוכת המשכן. השוואה בין תיאורים לאירועים דומים מספקת הסבר לחטאם של נדב ואביהו

יום השמיני, יום חנוכת המשכן, הוא היום שבו באה התגלות השכינה בו. במספר מקומות בתנ”ך מסופר על חנוכת המקדש והשראת השכינה, ובדברינו הבאים נשווה את תיאור היום השמיני שבספר ויקרא לשאר החנוכות שבמקרא.

איור: מנחם הלברשטט

אביה הכהן

אתר מקור ראשון

סיון רהב מאיר | השיעור השבועי | פרשת שמיני תשפ”א

סיון רהב מאיר