Latest News

פרשת השבוע


ב29 באוקטובר 2016, כ”ז תשרי תשע”ז התחלנו את המחזור הראשון של
פרשת השבוע עם פרשת “בראשית”.
בכל שבוע נפרסם פרשה חדשה של אותו השבוע.

הכותבים יכולים להביע גישה מסורתית, אורטודוכסית, קונסרבטיבית, רפורמית או חילונית או יכולים להסביר את דעתם ופירושם האישית על הפרשה ואיך זה מתיחס לעולם של היום ולהביא גישות חדשניות לפרשת השבוע.

 הכתבה יכולה להכיל תמונות, גרפיקה, ו 500-700 מילים. .האתר הוא ללא רווחים ואינו מקבל פירסומות
.(Mabatusa.com)  מפעל פרשת השבוע מוגש ע”י אתר מבט יו.אס.אי

לקשר ולשלוח כתבות- Editor@mabatusa.com

המו”ל והעורך הראשי אמנון פארי

לשנת תשע”ז הפרשות הבאות:

חודש תשרי

בראשית

 חודש חשון

נח , לך לך , וירא , חיי שרה

 חודש כסלו

תולדותויצאוישלחוישב

חודש טבת

מיקץ , ויגש , ויחי , שמות

חודש שבט

וארא , בא , בשלחיתרומשפטים

חודש אדר

תרומהתצווהכי תשאויקהל-פקודי

 חודש ניסן

 ויקראצושמיני

חודש אייר

תזריע-מצורעאחרי מותאמור, בהר בחוקותי

חודש סיוון

במדבר , נשאבהעלתךשלחקורח

חודש תמוז

חקתבלקפנחסמטותדברים

חודש אב

ואתחנןעקבראהשופטים

חודש אלול

כי תשאכי תבואניצביםהאזינו

 

לשנת תשע”ח הפרשות הבאות:

חודש תשרי

בראשית

חודש חשוון

נחלך לךויראחיי שרה

חודש כסלו

תולדותויצאוישלח

חודש טבת

ויגשויחישמות

חודש שבט

ויראבאבשלח יתרומשפטים

חודש אדר

תרומהכי תשאויקהלפקודי

חודש ניסן

 ויקראצושמיני

חודש אייר

מצורעאחרי מות קדושיםאמורפרשת בהר חוקותי

 חודש סיוון

במדברנשאבהעלותךשלח לךקרח

חודש תמוז

חקתבלקפנחסמטותדברים

חודש אב

ואתחנןפרשת עקבראהשופטים

חודש אלול

כי תצא, כי תבוא, ניצבים, וילך, האזינו

 

לשנת תשע”ח הפרשות הבאות:

חודש תשרי

בראשית

חודש חשוון

נח, לך לך, וירא, חיי שרה

חודש כסלו

תולדות, ויצא, וישב

חודש טבת

מקץ, ויחי, שמות

חודש שבט

וארא, בא, בשלח

חודש אדר

תרומה, ויקהל, פקודי

 חודש ניסן

ויקרא, צו, שמיני

חודש אייר

תזריע, אחרי מות קדושים, אמור, בחוקותי

 חודש סיוון

נשא, בהעלותך, שלח לך, קרח

חודש תמוז

חקת, בלק, פנחס, מטות, דברים

חודש אב

ואתחנן, עקב, ראה, שופטים

חודש אלול

כי תצא, כי תבוא, ניצבים

 

לשנת תש”ף הפרשות הבאות:

חודש בראשית

בראשית

חודש חשוון

ויראחיי שרה

חודש כסלו

ויצאוישלח, וישב

חודש טבת

מקץויגשויחישמות

חודש שבט

ואראבאבשלחיתרושופטים

חודש אדר

תצווהויקהל פקודי

חודש ניסן

ויקראצושמיני

חודש אייר

תזריעמות קדושיםאמורבחוקותי

 חודש סיוון

במדברנשאבהעלותךשלחקרח

חודש תמוז

בלקפנחסמטות מסעידברים

חודש אב

ואתחנןעקבראה

לשנת תשפ”א הפרשות הבאות:

בראשית

נח

לך לך

וירא

חיי שרה

תולדות

ויצא

וישב

מקץ

ויגש

ויחי

שמות

וארא

 

בא

בשלח

משפטים

תרומה

ויקהל

ויקרא

צו

שמיני

מצורע

אחרי מות קדושים

אמור

בהר

במדבר

נשא

בהעלותך

קרח

חקת

בלק

פנחס

מטות

ואתחנן

עקב

ראה

שופטים

וילך

נח

לך לך

חיי שרה

<הקישו על שם הפרשה כדי לקרוא את כל הפרשה>