Latest News

Week One – Breshit

פרשת בראשית, כ”ז תשרי תשע”ז, 29 באוקטובר 2016

בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ. העולם היה ריק, שומם וחשוך ורק רוח אלוקים ריחפה על פני המים. ביום הראשון לבריאת העולם אמר האלוקים: יהי אור! ויהי אור. הוא הבדיל בין האור ובין החושך. הוא העניק לאור את השם ‘יום’, ולחושך קרא ‘לילה’.

לא רבים זוכרים אבל בתורה מופיעים שני סיפורי בריאה. מדוע התורה מציגה בפנינו כבר על ההתחלה שני סיפורים סותרים? שני סיפורים בהם דמות האדם כל כך שונה? ומה ניתן ללמוד מכך

author

: בינ״ה – התנועה ליהדות חברתית

ויעש ה´ אלוקים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם”. בגדים הם כבר מזמן לא משהו שנועד רק לשמור מפגעי מזג האוויר. תעשיית האופנה היא אחת החזקות בעולם, מה היחס שלנו לבגדים אותם אנו לובשים?
הרב יוני לביא
3

שאלת היווצרותו של העולם מעסיקה אותנו מאז שחר ההיסטוריה האנושית. עמים רבים עסקו בשאלה זו ואף הישראלים הקדמונים. התנ”ך מאפשר לנו הצצה לתפיסות ולדעות השונות שרווחו בחברה הישראלית ובפרשה שלפנינו אנו מתוודעים לשניים מהם.
4-2

שוב עומדות רגלינו על קרקע ה”בראשית”, צופים ברגע הפתיחה המרתק. ושוב, אנו לא מבינים דבר. גם השנה כנראה, לא נפצח את סודו הנפלא של ה”מפץ הגדול” ולא נחדור אל הרגע העלום שלפני…

לכאורה, זה נראה קצת “יוצא דופן”, שה’ מגדיר את יצירותיו במושג “טוב”, לא פחות מ 7 פעמים, כבר בפרק הראשון בתורה. אחרי כל שפע ה”טוב” הזה, מכריז ה’ על עוד “טוב” אחד, אבל הפעם בהקשר שלילי: “לא טוב היות האדם לבדו”, אומר ה’.

האדם צווה שלא לאכול מעץ הדעת טוב ורע. אין זאת אומרת שהוא היה אמור להיות חסר דעת טוב ורע. להפך. העץ אמור היה להיות נוכח בחייו, מסמן את הטוב ואת הרע כנקודות קצה, כאידיאות מכוונות את חייו ואת פעולותיו
5-2

שני הסיפורים על בריאת העולם בפתיחת
ספר בראשית, מתארים שני סוגים שונים מאוד של בני אדם. וכדי שהעולם יתקיים היטב יש צורך באיזון נכון בין שניהם.
7-2