Week Two – Noah

נח מנסה לתרום לשיפור חיי החברה אך מאמציו היו לשווא, החברה השבעה משיבה לו בכפוית טובה ובמעשים של שחיתות וחמס, והפרצה הזו החלה מהגדולים, מבני השופטים (“בני האלהים”), ומשם התפשטה אל ההמונים

כל אחד מאיתנו, בשלבים מסויימים בחייו, מוצא את עצמו שואל את השאלות הקיומיות: “למה ה’ עושה לי את זה? במה חטאתי ובמה פשעתי? איך אני צריך להבין את מה שקורה לי?ולמה בכלל אני קיים?

הרב רון ג’וארי

התורה נפתחת במילות ההדר “בראשית ברא אלהים…” אך עד מהרה, תוך פרקים ספורים, מתפרק סיפור ההדר ומתחלף במפח נפש: “וירא ה’ כי רבה רעת האדם בארץ…וינחם ה’ כי עשה את האדם ויאמר ה’ אמחה את האדם…כי נחמתי כי עשיתם ונח מצא חן בעיני ה’… ותשחת הארץ לפני האלהים ותמלא הארץ חמס…”. האדם לא מספק את הסחורה ואלוהים מתחרט על בריאתו (מתנחם) ומחליט להשמיד (למחות) אותו מעל פני היקום – מבול

In Parashat Noach God destroys all of humanity, save for Noach and his family, in a great flood. The text provides us with a reason for God’s wrath—va’timale ha’aretz chamas, that the earth was filled with violence.

סיפור המבול הוא סיפור נפלא בפני עצמו. בכל זאת, אני מציע שנקרא אותו כשאנו מודעים להדיהם של סיפורי מקרא אחרים הנמצאים בתוך סיפור זה. פרשת נח מובילה אותנו קדימה ואחורה. הניסיון הראשון לקיום אנושי עלי אדמות  לא עלה יפה: צאצאי אדם וחווה מלאו את הארץ רשעות. בסיפור המבול מחזיר אלוהים את העולם למצב של תוהו ובוהו, מתוך כוונה להתחיל אותו מחדש –  אשר על כן נמצא כאן הדים לפרשת בראשית.

סיפור מגדל בבל מסביר כיצד קרה שעל אף שכל בני האדם הם צאצאיו של אדם הראשון, הם מדברים שפות שונות. שם העיר “בבל” בא מבלילת השפות ומהבלבול שנוצר בבניית מגדל בבל.